Sunday, December 5, 2010

Johann Gutenberg:โยฮาน กูเตนเบิร์ก

Johann Gutenberg


โยฮาน กูเตนเบิร์ก----------------------------------นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน ในศตวรรษที่ 15 เขาเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวเรียงพิมพ์ด้วยโลหะและเป็นคนแรกที่นำการพิมพ์หนังสือเข้าสู่ทวีปยุโรป หนังสือเล่มแรกของเขาคือหนังสือพระคัมภีร์ภาษาลาติน พิมพ์ในราวปี ค.ศ. 1455

No comments:

Post a Comment