Sunday, November 28, 2010

Lavoiser:ลาวัวซิเอร์

Lavoiser


ลาวัวซิเอร์-------------------------------------------------------------------------ลาวัวซิเอร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองผู้อธิบายถึงทฤษฎีการเผาไหม้เป็นคนแรก และเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียวที่ถูกประหารชีวิตด้วยกิโยติน เมื่ออายุเพียง 51 ปี ถ้าเขามีอายุยาวนานกว่านี้ โลกเราอาจมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆ เกิดขึ้นมากกว่านี้ก็ได้ ชีวิตของเขาจึงเป็นบทเรียนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้คิดว่า บางครั้งตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์เลย


อังตวน ลาวัวซิเอร์ เกิดในปารีสเมื่อ ค.ศ. 1743 เป็นบุตรของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง เมื่ออายุ 13 ปีเขาเคยตั่งใจที่จะเป็นนักเขียนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงหันกลับมาเริ่มสนใจวิชากฎหมาย ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยาแทน


ลาวัวซิเอร์ได้รับการศึกษาอย่างดี บิดาได้ส่งให้เขาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมาซาแรง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปารีสสมัยนั้น วิชาที่เขาสนใจที่สุดคือ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเคมี พอจบการศึกษาเขาได้เข้ารับราชการในแผนกจับเก็บภาษีของรัฐบาลฝรั่งเศส และได้รับรางวัลจากราชบัณฑิตยสมาคมวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้ค้นหาวิธีจุดตะเกียงตามถนนในปารีสได้สำเร็จปี ค.ศ. 1768 เขาได้รับการเลือกเป็นสมาชิกของราชบัณฑิตยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งฝรั่งเศส ซึ่งตามกฎมีว่าผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกได้จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 50 ปี แต่ลาวัวซิเอร์ในขณะนั้นมีอายุเพียง 25 ปี ทั้งนี้เพราะผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ทำไว้นั้นเอง


ผลงานที่ลาวัวซิเอร์ได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “ทฤษฎีแห่งการเผาไหม้”หรือ “สันดาปทฤษฎี “ เขาเป็นผู้อธิบายปรากฎการการเผาไหม้ของวัตถุต่างๆ ได้ละเอียดชัดเจน เขาอธิบายว่า “การลุกไหม้คือการรวมตัวของสารกับออกซิเจนในอากาศ และถ้าไม้มีออกซิเจนการลุกไหม้จะไม่เกิดขึ้น ในขณะที่ทำการทดลองเกี่ยวกับการเผาไหม้เขาได้ทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบของน้ำด้วย และได้ทำตามความคิดของ โรเบิร์ต บอย์ด ในการที่จะหาว่าสารนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรคือความแตกต่างระหว่างสารผสมและสารประกอบ ทุกสิ่งที่เขาทำจะละเอียดถี่ถ้วนและเป็นระบบลาวัวซิเอร์ ถูกประหารชีวิต ที่กลางเมืองปารีสด้วย กิโยติน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1794 ขณะอายุได้ 51 ปี ในข้อหาว่ากดขี่ข่มเหงด้วยการขูดรีดภาษี

No comments:

Post a Comment